สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


การวิเคราะห์ผลกระทบ

November 26, 2019 12:11AM

แนวทางและคู่มือประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบ

แนวทางและคู่มือประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากกฎหมายตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  สามารถ Download เอกสารประกอบการวิเคราะห์และแบบรายงานในรูปแบบเอกสาร Word ได้ที่แถบด้านขวา - ...อ่านต่อ

November 26, 2019 12:11AM

รวมรายงานวิจัย RIA

รวมรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา รายงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (TDRI) (รายงานวิจัย 01) รายงานวิจัย เรื่อง การนำเครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบ...อ่านต่อ

November 26, 2019 12:11AM

รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับ RIA

รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับ RIA  สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา บทความ เรื่อง Standard Cost Model (บทความ 01) บทความ เรื่อง การพัฒนาของกฎหมายในเกาหลีใต้ (บทความ 02) บทความ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ผลกระทบ (บทความ 03) แ...อ่านต่อ

November 26, 2019 12:11AM

FAQ เกี่ยวกับ RIA

FAQ เกี่ยวกับ RIA  สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวาอ่านต่อ

November 26, 2019 12:11AM

ตัวอย่างการตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ตัวอย่างการตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ: ร่าง พ.ร.บ. เจ้าพนักงานตำรวจศาลฯ สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา  มีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. เอกสารเกี่ยวกับความเป็นมา ได้แก่ ต้นเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างพ...อ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat