สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับ RIA


รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับ RIA

 สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา

บทความ เรื่อง Standard Cost Model (บทความ 01)

บทความ เรื่อง การพัฒนาของกฎหมายในเกาหลีใต้ (บทความ 02)

บทความ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ผลกระทบ (บทความ 03)

แผ่นพับ เรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบของประเทศเยอรมนี (แผ่นพับ 01)

แผ่นพับ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบ (แผ่นพับ  02)

แผ่นพับ เรื่อง สาระสำคัญของกฎหมาย Framework Act ของเกาหลีใต้ (แผ่นพับ  03)

ไฟล์แนบ ประกอบเนื้อหา