สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


แบบสำรวจ/แบบสอบถาม

คำชี้แจง    โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด พร้อมเหตุผลและข้อเสนอแนะ

รับฟังความคิดเห็น ร่างพรบ.การอำนวยความสะดวกฯ

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ : ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เมื่อได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาระยะหนึ่งแล้ว คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนมีความเห็นว่าหากมีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติบางประการ จะทำให้การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่อไปนี้สถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat