สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตัวอย่างการตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ


ตัวอย่างการตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ: ร่าง พ.ร.บ. เจ้าพนักงานตำรวจศาลฯ

สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา

 มีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. เอกสารเกี่ยวกับความเป็นมา ได้แก่ ต้นเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างพ.ร.บ. เจ้าพนักงานตำรวจศาลฯ รายงานการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) (เอกสาร 01)

2. ตารางสรุปประเด็นข้อสังเกตในการตรวจสอบการวิเคราะห์ผลกระทบฯ (เอกสาร 02)

3. ตารางสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามร่าง พ.ร.บ. เจ้าพนักงานตำรวจศาลฯ (เอกสาร 03)

4. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายเจ้าพนักงานตำรวจศาลในต่างประเทศ (เอกสาร 04)

5. บันทึกข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ (เอกสาร 05)

ไฟล์แนบ ประกอบเนื้อหา