สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแนวทางและคู่มือประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบ


แนวทางและคู่มือประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

 สามารถ Download เอกสารประกอบการวิเคราะห์และแบบรายงาน
ในรูปแบบเอกสาร
Word
ด้ที่ลิ้งก์ด่านล่างหรือแถบด้านขวา

- พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

- แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

- คู่มือการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

- แบบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย