สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


คณะอนุกรรมการ

June 30, 2020 12:06AM

คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย       หน้าที่และอำนาจ      - เสนอแนะต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย     &nbs...อ่านต่อ

June 30, 2020 12:06AM

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบกลางและฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศ

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบกลางและฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศ     หน้าที่และอำนาจ     - เสนอแนะแนวทางการจัดให้มีและการพัฒนาระบบกลางและฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหม...อ่านต่อ

June 30, 2020 12:06AM

คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย

คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย     หน้าที่และอำนาจ      - เสนอแนะต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย     - จัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเลิกหรือปรับเ...อ่านต่อ

June 30, 2020 12:06AM

คณะอนุกรรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์     หน้าที่และอำนาจ - เสนอแนะต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการตรากฎหมาย การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และก...อ่านต่อ

June 30, 2020 12:06AM

คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมในกฎหมาย

คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมในกฎหมาย หน้าที่และอำนาจ      - เสนอแนะต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมในกฎหมาย      - จัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนแนวทา...อ่านต่อ

June 30, 2020 12:06AM

คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ

คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ     หน้าที่และอำนาจ   - เสนอแนะต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงระบบงานสารบรรณและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ   - จัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง...อ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat