สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะอนุกรรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์


คณะอนุกรรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการประชาสัมพันธ์

    หน้าที่และอำนาจ

- เสนอแนะต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการตรากฎหมาย การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

- ให้คำแนะนำแก่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกฎหมาย การพัฒนากฎหมาย และการดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมาย