สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย


คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย

    หน้าที่และอำนาจ

     - เสนอแนะต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย

    - จัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาเป็นสภาพบังคับ
ทางกฎหมายในลักษณะอื่น

    - ให้คำแนะนำแก่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย