สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบกลางและฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศ


คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบกลางและฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศ

    หน้าที่และอำนาจ

    - เสนอแนะแนวทางการจัดให้มีและการพัฒนาระบบกลางและฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

    - จัดทำร่างแนวทางการรับจดแจ้งผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบกลางและการรวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐ 

    - ให้คำแนะนำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการบริหารจัดการระบบกลาง