สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย


คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

 

    หน้าที่และอำนาจ

     - เสนอแนะต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

     - ให้คำแนะนำแก่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย