สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมในกฎหมาย


คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมในกฎหมาย

หน้าที่และอำนาจ

     - เสนอแนะต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมในกฎหมาย

     - จัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมในกฎหมาย

     - ให้คำแนะนำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมในกฎหมาย