สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ


คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ

    หน้าที่และอำนาจ

  - เสนอแนะต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงระบบงานสารบรรณและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

  - จัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดให้มีการปรับปรุงระบบงานสารบรรณและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

  - ให้คำแนะนำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ