สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น

March 23, 2021 12:03AM

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาโดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย            ร่างกฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ม...อ่านต่อ

April 27, 2021 12:04AM

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงาน RIA ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับ...

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย 6 ประเด็น  สามารถกดดูหรือดาวน์โหลดได้จากด้านล่างนี้  หรือทางแถบขวามือได้เลยคร...อ่านต่อ

January 22, 2021 12:01AM

การทดสอบระบบกลาง

โครงการทดสอบใช้งานระบบกลางทางกฎหมาย Alpha version   ระบบกลางทางกฎหมาย       สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) อยู่ระหว่างจัดทำ "ระบบกลางทางกฎหมาย" ซึ่งเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ปร...อ่านต่อ

January 19, 2021 12:01AM

รับฟังความคิดเห็น การแก้ไขเพิ่มเติมอัตราดอกเบี้ยในกฎหมาย

เปิดรับฟังความคิดเห็น การแก้ไขเพิ่มเติม อัตราดอกเบี้ยในกฎหมายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แก้ไขปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้เป็นอัตราลอยตัว เพื่อให้สอดคล้อง...อ่านต่อ

December 23, 2020 12:12AM

รับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

เชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาโดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย            ร่างกฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ม...อ่านต่อ

December 21, 2020 12:12AM

การเผยแพร่สรุปผลการรับฟัง และรายงาน RIA พรบ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นฯ

การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายร่าง พรบ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็น หรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....    อ่านต่อ

November 27, 2020 12:11AM

รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นฯ (ครั้งที่...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ดำเนินการ ยกเลิกกฎหมาย ครั้งที่ 3 และอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น(ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็น หรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ครั้งที่ 3) พ.ศ. ....) ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็นผ่า...อ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat