สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการเผยแพร่สรุปผลการรับฟัง และรายงาน RIA พรบ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นฯ

การเผยแพร่สรุปผลการรับฟัง และรายงาน RIA พรบ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นฯ

การเผยแพร่สรุปผล
การรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย
ร่าง พรบ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็น
หรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....