สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

รับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

เชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น
ร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
ที่ผ่านการตรวจพิจารณาโดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

           ร่างกฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดต่อราชการ การขออนุมัติอนุญาต ขึ้นทะเบียน จดทะเบียน การแจ้งเพื่อประกอบกิจการของประชาชน การรับเงินและการออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนภาระที่ไม่จำเป็นแก่ประชาชนและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

            มติ ค.ร.ม. วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปจัดทำกฎหมายกลางเพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัลโดยเร็ว และให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

<<แสดงความคิดเห็น>>

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้ได้จากเอกสารแนบทางแถบด้านขวา
หรือ https://www.krisdika.go.th

 

 

สอบถามข้อมูลโดยตรง  นายปณตภร panotpor.ch@ocs.go.th

ไฟล์แนบ ประกอบเนื้อหา