สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับฟังความคิดเห็น การแก้ไขเพิ่มเติมอัตราดอกเบี้ยในกฎหมาย

รับฟังความคิดเห็น การแก้ไขเพิ่มเติมอัตราดอกเบี้ยในกฎหมาย

เปิดรับฟังความคิดเห็น
การแก้ไขเพิ่มเติม อัตราดอกเบี้ยในกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แก้ไขปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้เป็นอัตราลอยตัว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้จากภาระดอกเบี้ยเกินสมควร

 

คลิกที่ลิงก์รับฟังนี้ได้เลยนะครับ

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDBUtbaPBWo3WXPl1CLvlmK8xPvq5x5IxJl33hmnJEVLCVew/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

==ตรวจสอบผลการรับฟังฯ และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบได้ที่นี่== 

ผลการรับฟังความคิดเห็น

รายงานวิเคราะห์ผลกระทบ (RIA)