สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
ที่ผ่านการตรวจพิจารณาโดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

           ร่างกฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดต่อราชการ การขออนุมัติอนุญาต ขึ้นทะเบียน จดทะเบียน การแจ้งเพื่อประกอบกิจการของประชาชน การรับเงินและการออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนภาระที่ไม่จำเป็นแก่ประชาชนและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

            มติ ค.ร.ม. วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปจัดทำกฎหมายกลางเพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัลโดยเร็ว และให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิ้งด้านล่าง
หรือ จากทางด้านขวาได้เลยครับ

1.พระราชบัญญัติฯ

    1.1 คำอธิบายสาระสำคัญ พรบ.วิอิเล็กทรอนิกส์

2.บันทึกประกอบร่างฯ

3.คำแปลภาษาอังกฤษ

4.รายงาน RIA

5.ตารางสรุปรับฟังความคิดเห็น

6.Roll up ประชาชนจะได้อะไรจาก พรบ.นี้

7.Info สิ่งที่หน่วยงานรัฐต้องทำ

8.Info ประชาชนจะได้อะไรจาก พรบ.นี้