สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาข่าวสารพัฒนากฎหมาย


  ข่าวสารพัฒนากฎหมายประจำเดือนพฤษภาคม 2563

1. “การจัดกลุ่มเพื่อการรับฟังผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ”
    โดย นางกาญจนาภรณ์ อินทปันตี เลิศลอย

2. “Only Once/Once Only ครั้งเดียวพอ”
    โดย นายจุมพล ศรีจงศิริกุล

3. “การทบทวนกฎระเบียบตามข้อแนะนำของ OECD”
    โดย นางสาวปัทมา วะรินทร์

4.“ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบกฎหมายลำดับรองโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
    ในระบบกฎหมายไทย”
    โดย นายอภิชัย กู้เมือง

5. “ระบบการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส
    โดย นางสาวกฤตติกา ยุวนะเตมีย์

6. “หลักการตั้งคำถามที่ดีในการรับฟังความคิดเห็น”
    โดย นางสาวอรพิม ประสงค์

7. “ซีรีย์ : แนวคิดในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ
    ตอนที่ 3 : การกำหนดมาตรการให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้ที่จะต้องปฏิบัติตาม”
    โดย นายอภิชน จันทรเสน

8. “เศรษฐศาสตร์และกฎหมายขั้นพื้นฐาน : ตอนที่ 1 ตลาด - กลไกตลาด และการแข่งขัน”
    โดย นางสาวใจใส วงส์พิเชษฐ

9. “ซีรีย์ โควิด-19 กับความปลอดภัยทางข้อมูล กรณีศึกษาประเทศจีน
    ตอนที่ 1 Work From Home แล้วข้อมูลรั่วไหล ใครจะรับผิดชอบ?”
    โดย นางสาวพิชชานาถ คำยวง

10. “การรับฟังความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ในการกำหนดนโยบาย
    และการตรากฎหมายของคณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรป”
    โดย นายภูวดล พิพุธวัฒน์

11. “การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment) :
ศึกษากรณีประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศไทย
” 

    โดย นายรวินท์ เหราบัตย์