สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ข่าวสารพัฒนากฎหมาย

May 12, 2020 12:05AM

ข่าวสารพัฒนากฎหมาย

  ข่าวสารพัฒนากฎหมายประจำเดือนพฤษภาคม 2563 1. “การจัดกลุ่มเพื่อการรับฟังผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ”     โดย นางกาญจนาภรณ์ อินทปันตี เลิศลอย2. “Only Once/Once Only ครั้งเดียวพอ”     โดย นายจุ...อ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat