สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


การตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมาย

July 21, 2020 12:07AM

มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิรูปกฎหมาย

มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิรูปกฎหมาย ๑. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาต/ใบแทนใบอนุญาต > ให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ๒. การแสดงใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ > ไม่ควรกำหนดวิธีแสดงใบอนุญาตว่า ให้แสดงในที่เปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ ...อ่านต่อ

January 16, 2020 12:01AM

การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย

ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย เรื่อง การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย <<สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา>> - พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 - คำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่...อ่านต่อ

January 16, 2020 12:01AM

การกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย

ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย เรื่อง การกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย  สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา - พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 - คำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การ...อ่านต่อ

November 29, 2019 12:11AM

การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับในเรื่องการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โด...อ่านต่อ

November 26, 2019 12:11AM

การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย

ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย เรื่อง การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย  สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา - พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 - คำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การ...อ่านต่อ

October 08, 2019 12:10AM

C1 รายงานการศึกษา เรื่องการใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอื่นแทนระบบอนุญาตในระบบกฎหมายต...

C1 รายงานการศึกษา เรื่องการใช้ระบบอนุญาตและมาตรการอื่นแทนระบบอนุญาตในระบบกฎหมายต่างประเทศอ่านต่อ

October 08, 2019 12:10AM

C2 ระบบอนุญาต ปัญหาและทางออก

C2 ระบบอนุญาต ปัญหาและทางออกอ่านต่อ

October 08, 2019 12:10AM

C3 การบรรยาย เรื่อง การใช้ระบบอนุญาตในระบบกฎหมายไทย

C3 การบรรยาย เรื่อง การใช้ระบบอนุญาตในระบบกฎหมายไทยอ่านต่อ

October 08, 2019 12:10AM

F1 เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย

F1 เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายอ่านต่อ

October 08, 2019 12:10AM

F2 หลักเกณฑ์การกำหนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมาย

F2 หลักเกณฑ์การกำหนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมายอ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat