สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ


 ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                   

             แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับในเรื่องการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ “อำนาจดุลพินิจ” ซึ่งประกอบด้วย ๕ ส่วนหลัก ได้แก่

             ๑. ความหมายของอำนาจดุลพินิจ

             ๒. ความสำคัญของการใช้อำนาจดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

             ๓. ประเภทของอำนาจดุลพินิจ

             ๔. ตัวอย่างบทบัญญัติที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจดุลพินิจ

             ๕. การควบคุมการใช้อำนาจดุลพินิจ

<<สามารถ อ่านต่อ หรือ Download ได้ที่แถบด้านขวา>>