สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย


ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย

เรื่อง การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย

 สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา

- พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

- คำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การใช้ระบบคณะกรรมการ

- ข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบคณะกรรมการ