สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย


ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย

เรื่อง การกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย

 สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา

- พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

- คำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย

- รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาและยกร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่กำหนดความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเปรียบเทียบได้

- ข้อมูลศึกษา เรื่อง เกณฑ์พิจารณาในการเลือกกำหนดโทษทางปกครองแทนโทษอาญา (ข้อมูลศึกษา 01)

- ข้อมูลศึกษา เรื่อง การแบ่งประเภทความผิดอาญา (ข้อมูลศึกษา 02)

- ข้อมูลศึกษา เรื่อง แนวความคิดของต่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายอาญาเฟ้อ (ข้อมูลศึกษา 03)

- ข้อมูลศึกษา เรื่อง แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายอาญา (ข้อมูลศึกษา 04)