สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาC3 การบรรยาย เรื่อง การใช้ระบบอนุญาตในระบบกฎหมายไทย


C3 การบรรยาย เรื่อง การใช้ระบบอนุญาตในระบบกฎหมายไทย

C3 (ไม่มีเล่ม) การบรรยาย เรื่อง การใช้ระบบอนุญาตในระบบกฎหมายไทย