สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกาศรายชื่อกฎหมายการประเมินผลสัมฤทธิ์และการจัดทำข้อมูลกฎหมาย

ประกาศรายชื่อกฎหมายการประเมินผลสัมฤทธิ์และการจัดทำข้อมูลกฎหมาย

 

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและการจัดทำข้อมูลกฎหมาย
ของสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และองค์กรอิสระ
.....................

รวมเว็บไซต์การประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและการจัดทำข้อมูลกฎหมายการประกาศรายชื่อกฎหมาย
และหน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
และการจัดทำข้อมูลกฎหมาย

 

กระทรวง  

  -  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  -  กระทรวงกลาโหม 
  -  กระทรวงการคลัง
  -  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  -  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  -  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  -  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  -  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  -  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  กระทรวงคมนาคม
  -  กระทรวงพลังงาน  
  -  กระทรวงพาณิชย์ 
  -  กระทรวงมหาดไทย 
  -  กระทรวงยุติธรรม
  -  กระทรวงแรงงาน
  -  กระทรวงวัฒนธรรม
  -  กระทรวงศึกษาธิการ 
  -  กระทรวงสาธารณสุข
  -  กระทรวงอุตสาหกรรม

  

องค์กรอิสระ  

  -  สำนักงานศาลยุติธรรม
  -  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
  -  สำนักงานศาลปกครอง 
  -  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  -  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  -  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  -  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
  -  สำนักงานอัยการสูงสุด 
  -  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
  -  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง