สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ภารกิจที่หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ77

January 21, 2020 12:01AM

การกำหนดหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย

การกำหนดหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ---------------------------------...อ่านต่อ



สถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat