สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแบบฟอร์มประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปลฯ


แบบฟอร์มประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล

------------------------------------------

     แบบฟอร์มประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล
สำหรับหน่วยงานนำไปพิจารณาปรับใช้
>>>ดาวน์โหลดได้ที่นี่<<<

 

คำถามที่พบบ่อย

**วัตถุประสงค์ของการประกาศ**

เพื่อให้ประชาชนรับทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูลของกฎหมายฉบับใด

 

1. ประกาศอย่างไร ?

คำตอบ 
หน่วยงานสามารถประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงานได้  

 

2. มีรูปแบบการประกาศอย่างไร ?

คำตอบ 
การประกาศไม่มีรูปแบบที่ตายตัว โดยหน่วยงานสามารถนำแบบฟอร์มข้างต้นไปพิจารณาปรับใช้ได้ 

 

3. หากประกาศไม่ทันภายในกำหนดเวลาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จะเป็นผลอย่างไร

คำตอบ  
หากไม่สามารถประกาศได้ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จะถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

 

คำแนะนำ

แนะนำให้สำนักงานปลัดของแต่ละกระทรวงเป็นผู้รวบรวมรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจต่าง ๆ พร้อมเวลาแล้วเสร็จจากหน่วยงานภายในกระทรวง เพื่ออำนวยความสะดวกต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายในการติดตามผลการดำเนินการ