สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแนวทาง คู่มือ และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์


แนวทาง คู่มือ และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

 สามารถ Download เอกสารประกอบการวิเคราะห์และแบบรายงานในรูปแบบเอกสาร Word ได้ที่แถบด้านขวา

- พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

- แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

- แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

- กฎกระทรวงกำหนดกฎหมายตามมาตรา 29 (6) พ.ศ. 2562

- กฎกระทรวงกำหนดรอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562

- ตารางคู่มือประเมินผลสัมฤทธิ์ (ฉบับสั้น)