สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


การประเมินผลสัมฤทธิ์

November 27, 2019 12:11AM

แนวทาง คู่มือ และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์

แนวทาง คู่มือ และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  สามารถ Download เอกสารประกอบการวิเคราะห์และแบบรายงานในรูปแบบเอกสาร Word ได้ที่แถบด้านขว...อ่านต่อ

November 27, 2019 12:11AM

การนับรอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

การนับรอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย สามารถ Downloadวิธีการนับรอบระยะเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ได้ที่แถบด้านขวา    อ่านต่อ

November 27, 2019 12:11AM

รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์

รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา  คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (คำอธิบาย 01) บทความเรื่อง การประเมินผลหลังจากกฎหมายใช้บังคับ (Ex post evaluation) (บทความ 01) ...อ่านต่อ

November 27, 2019 12:11AM

FAQ เกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์

FAQ เกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์  สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวาอ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat