สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


การประเมินผลสัมฤทธิ์

January 24, 2020 12:01AM

แบบฟอร์มประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธ...

แบบฟอร์มประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล ------------------------------------------      แบบฟอร์มประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดท...อ่านต่อ

November 27, 2019 12:11AM

แนวทาง คู่มือ และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์

แนวทาง คู่มือ และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  สามารถ Download เอกสารประกอบการวิเคราะห์และแบบรายงานในรูปแบบเอกสาร Word ได้ที่แถบด้านขว...อ่านต่อ

November 27, 2019 12:11AM

FAQ เกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์

FAQ เกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์  สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวาอ่านต่อ

November 18, 2019 12:11AM

ดัชนีกฎหมายไทยตามตัวอักษร

ดัชนีกฎหมายไทยตามตัวอักษร แก้ไขล่าสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒อ่านต่อ

October 08, 2019 12:10AM

H11 พรฎ.การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย

H11 พรฎ.การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat