สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคำอธิบายสาระสำคัญ พ.ร.บ. 77

คำอธิบายสาระสำคัญ พ.ร.บ. 77

คำอธิบายสาระสำคัญ
ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562


จัดทำโดย
กองพัฒนากฎหมาย
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ไฟล์แนบ ประกอบเนื้อหา