สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแบบสอบถามความคิดเห็นงานสารบรรณ

แบบสอบถามความคิดเห็นงานสารบรรณ

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
.............................................

 

                ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันและสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเอกสารของภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

                เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบโดยได้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ใช้ระเบียบดังกล่าวในการปฏิบัติงาน  สำนักงานฯ จึงขอให้ท่านพิจารณา
และแจ้งความคิดเห็น ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบดังกล่าว รวมทั้งภาคผนวก ๖ และร่างภาคผนวก ๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้จากลิ้งนี้

https://drive.google.com/drive/folders/10Hp5OJ-d7hDWh1Udk-plGBCQbIw_-FHT?usp=sharing

หรือจากเมนูทางด้านขวาครัับ>>>>>>

และร่วมตอบแบบสอบถามจากลิ้งนี้

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vO6N5juc00CmLQR_FPi4LpQ_KtpfAKxGhnPJsqyP-0dUNkM5OTgyWkdPMldBV0I3WEE3S1RIOTNBSy4u

 

หรือจะสะดวกส่งอีเมลล์ nr0913@ocs.go.th ก็ได้นะครับ

ทั้งนี้ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายปณตภร จงธีรโชติ
เลขหมายโทรศัพท์ ๐๙ ๕๖๕๔ ๑๙๙๕)