สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกางานร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย


งานร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

         โดยที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ศึกษากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือบทบัญญัติในกฎหมาย ที่เป็นการจำกัดเสรีภาพ หรือการประกอบอาชีพของประชาชนโดยไม่สมควรหรือก่อให้เกิดภาระแก่การประกอบอาชีพหรือธุรกิจของบุคคลโดยไม่จำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือการบริหารราชการ   และเห็นว่าประเทศไทยควรจะมีกฎหมายขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือการบริหารราชการ 

          คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย จึงได้เสนอให้มีกฎหมาย กฎ และมติคณะรัฐมนตรี เพื่อพัฒนากฎหมายและเป็นบทบทาทสำคัญในการปฏิรูปกฎหมายและระบบกฎหมาย
ของประเทศ ดังนี้      

สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา

          - พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ (01)

          - พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (02)

          - พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ (03)

          - พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘

          (แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องค้ำประกัน) (04)

          - พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
          (สิทธิเรียกร้องที่เกี่ยวกับการค้ำประกัน) (05)

          -พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (06)

          - พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (07)

 

ไฟล์แนบ ประกอบเนื้อหา