สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบในบริบทของอาเซียน

แนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบในบริบทของอาเซียน

แนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบในบริบทของอาเซียน

                                                                                                                  โดย นางสาวกฤตติกา  ยุวนะเตมีย์ 
                                                                                                                         นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ

        เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers Meeting) ได้มีมติเห็นชอบ ASEAN Work Plan on Good Regulatory Practice หรือแผนงานเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบของอาเซียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อริเริ่มการนำ Good Regulatory Practice (แนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ) ไปใช้กับการออกกฎระเบียบในเรื่องที่เป็นยุทธศาสตร์ของภูมิภาคและสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกเข้าผูกพันต่อแนวปฏิบัติดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘)

๑. ความเป็นมาและแนวความคิดของ Good Regulatory Practice

         แนวความคิดเรื่อง Good Regulatory Practice เกิดขึ้นจากความพยายามในการแก้ไขวิกฤติการณ์ทางการเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นสืบเนื่องกันมาในช่วงทศวรรษ ๒๕๔๐ โดยการตระหนักว่ากฎระเบียบมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม การที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ในระดับพื้นฐานควรจะต้องมีกฎระเบียบที่มีคุณภาพ ในการดังกล่าวจึงต้องดำเนินการปรับปรุงกลไกที่ใช้ในการตรากฎระเบียบให้เป็นระบบ เพื่อให้กฎระเบียบที่ตราขึ้นสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสมดุลย์ระหว่างประโยชน์สาธารณะและสิทธิเสรีภาพของบุคคล รวมทั้งรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

         Good Regulatory Practice (GRP) เป็นแนวปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศเพื่อใช้พัฒนาคุณภาพของกฎระเบียบ มีแนวทางเป็นการมุ่งเน้นให้รัฐบาลดำเนินการปฏิรูปกฎระเบียบภายในประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้กฎระเบียบที่ตราขึ้นนั้นบังคับใช้ได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ ตอบสนองต่อนโยบายสาธารณะ และส่งผลในเชิงบวกต่อสังคมและเศรษฐกิจ โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ในการตรากฎระเบียบตั้งแต่ขั้นตอนการยกร่าง โดยการประเมินความสำเร็จของผลลัพธ์ การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ จนกระทั่งการทบทวนแก้ไขกฎระเบียบที่ใช้บังคับแล้ว และจัดให้มีองค์กรทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว

        ในทางปฏิบัติการรับเอา GRP มาใช้ปรับปรุงกฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป สามารถพบได้ตั้งแต่การปรับปรุงวิธีการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไปจนถึงการปฏิรูปกฎหมายอย่างเป็นระบบ  ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่ประเทศต่าง ๆ รับรองและนำ GRP มาใช้ ได้แก่ การมีนโยบายที่แน่นอนในการออกกฎระเบียบ ความได้สัดส่วนระหว่างต้นทุนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้บังคับกฎระเบียบ ความชัดเจนและโปร่งใสของกฎระเบียบ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การเข้ามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนการออกกEระเบียบ และการทบทวนกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่อย่างต่อเนื่อง....

 

ไฟล์แนบ ประกอบเนื้อหา