สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย

December 11, 2019 12:12AM

ระบบกลางและการเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย

กฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบกลางและการเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา -  พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 - กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการไม่เผยแพร่ข้อม...อ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat