สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย

May 20, 2020 12:05AM

คำอธิบายกฎหมาย พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

มาแล้วค่ะ! สำหรับคำธิบายกฎหมายฉบับแรกที่ได้ทำการเผยแพร่! คำอธิบายกฎหมาย พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ(กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะ) *** สำหรับหน่วยงานใดที่ต้องจัดทำคำอธิบายกฎหมายไม่เกิน 5 ฉบับ มีกำหนดแล้วเสร็จในวัน...อ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat