สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


การรับฟังความคิดเห็น

November 27, 2019 12:11AM

FAQ เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น

FAQ เกี่ยวกับเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น  สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวาอ่านต่อ

October 08, 2019 12:10AM

A1 การปรึกษาหารือและการรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการนิติบัญญัติ ฯ

A1 การปรึกษาหารือและการรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการนิติบัญญัติ ฯอ่านต่อ

October 08, 2019 12:10AM

A2 กระบวนการรับฟังทางมหาชน

A2 กระบวนการรับฟังทางมหาชนอ่านต่อ

October 08, 2019 12:10AM

A3 พรบ. ประชาพิจารณ์ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายของฝรั่งเศส

A3 พรบ. ประชาพิจารณ์ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายของฝรั่งเศสอ่านต่อ

October 08, 2019 12:10AM

A4 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตรากฎหมายฯ ของเครือรัฐออสเตรเลีย

A4 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตรากฎหมายฯ ของเครือรัฐออสเตรเลียอ่านต่อ

October 08, 2019 12:10AM

A5 การกำหนดกระบวนการปรึกษาหารือก่อนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

A5 การกำหนดกระบวนการปรึกษาหารือก่อนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารอ่านต่อ

October 08, 2019 12:10AM

A6 พรบ. ประชาพิจารณ์ กรณีศึกษากระบวนการพิจารณาโครงการตามกฎหมายของเยอรมันนี

A6 พรบ. ประชาพิจารณ์ กรณีศึกษากระบวนการพิจารณาโครงการตามกฎหมายของเยอรมันนีอ่านต่อ

October 08, 2019 12:10AM

A8 ประชาพิจารณ์กฎหมายไทย เปรียบเทียบกฎหมายอังกฤษ

A8 ประชาพิจารณ์กฎหมายไทย เปรียบเทียบกฎหมายอังกฤษอ่านต่อ

October 08, 2019 12:10AM

A9 การรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการจัดทำร่างพรบ.

A9 การรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการจัดทำร่างพรบ.อ่านต่อ

October 08, 2019 12:10AM

กฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น

กฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นอ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat