สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

September 27, 2019 01:09PM

การจัดการดูแลอนุรักษ์ประโยชน์ของคู่สัญญาของอเมริกา

การจัดการดูแลอนุรักษ์ประโยชน์ของคู่สัญญาของอเมริกาอ่านต่อ

September 26, 2019 03:09AM

ปรัชญาภาระหน้าที่และการจัดองค์กร

ปรัชญาภาระหน้าที่และการจัดองค์กร ปรัชญา           คณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นสถาบันที่ปรึกษากฎหมายของ รัฐ เป็นสถาบันทางวิชาการ และเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งของการปกครองประเทศโดยกฎหมาย (rule of law) ...อ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat