ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Home arrow งานวิชาการ arrow งานวิจัยทางกฎหมาย
แบบสอบถามผู้ใช้บริการเว็บไซต์
   การเรียงลำดับ     แสดง # 

  รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการ โดย รองศาสตราจารย์ ทศพร ศิริสัมพันธ์ และคณะ (เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2543))
  รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ โดยรองศาสตราจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ (เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กันยายน 2545))
  รายงานการวิจัย เรื่อง ระบบกฎหมายล้มละลายในประเทศไทย โดย รศ.สุธี ศุภนิตย์ และคณะ (เสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ (2547))
  โครงการศึกษา "ความเป็นไปได้ในการลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ" โดย รศ. ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สิงหาคม 2547
  โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การลงโทษอย่างอื่นแทนการปรับ โดย รองศาสตราจารย์วีรพงษ์ บุญโญภาส (เสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2548))
  กฎหมายป้องกัน Spam Mail ของสหรัฐอเมริกา โดยนางสาวฉันทพิมพ์ บรรจงจิตร์ และนายปกรณ์ ยิ่งวรการ (เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2548))
  มาตรการการควบคุมและกำจัดขยะเทคโนโลยีของออสเตรเลีย โดย นายฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล (เสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2548))
  มาตรการการควบคุมและกำจัดขยะเทคโนโลยีของเยอรมันนี โดย นายฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล (เสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2548))
  กฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา โดย นางสาวอุศณา ตั้งภัสสรเรือง (เสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2548))
  กฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศของประเทศออสเตรเลีย โดยนางสาวจันทิมา พัฒนางกูร (เสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2548))
  กฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศของประเทศอังกฤษ โดย นายพงศ์ศักดิ์ ยอดมณี (เสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2547))
  กฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศของประเทศฝรั่งเศส โดย นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์ (เสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2548))
  รายงานกรศึกษาวิจัย เรื่อง สวัสดิการของผู้สูงอายุตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย โดย นางสาวกาญจนาภรณ์ อินทปันตี (เสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2548))
  โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง กฎหมายเพื่อแสดงความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ (The Sunshine Act) ของสหรัฐอเมริกา โดย นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์ และคณะ (เสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2548))
  รายงานการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดย ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2536))
 
   
  TLRC articipates in the free access to law movement, a grouping of the following organizations: